นิเทศติดตามโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

นิเทศติดตามฯ ก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (แทนประธานสหวิทยาเขตกัลยา) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง โดยมีผู้อำนวยการสุทิน คงสนุ่น และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค

ภัทรมาศ ปินใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ