สพป.อุทัยธานี เขต 2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

2 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงวัตถุ
ประสงค์ในการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 72 คน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2