สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรับรู้การบริการ ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วัันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรับรู้การบริการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ภายใต้โครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1