สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมเตรียมข้อมูลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 2  มิถุนายน  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563  เพื่อให้การประเมิน ITA Online ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and  Transparency Assessment  : IIT) เป็นไปตามกรอบระยะเวลาขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการประเมินฯ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมฯ  มีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ  ณ  ห้องประชุม 1