Cluster 17 ร่วมประชุมทางไกลการดำเนินการบริหารจัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในนามประธานบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วย ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินการบริหารจัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

Alisa Pratumpo