สพฐ.ตรวจติดตามการเรียนการสอนทางไกล ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำทีมโดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี รักษาราชการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจติดตามการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายวิจิตร วงค์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการเรียนการสอนทางไกล และมี นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง,ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ,คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว