++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สรุปผลงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย++

^^^  วันพุธ ที่ 3 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลงานของโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการประเมิน ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการฯอย่างน้อย 20 กิจกรรม และจัดทำโครงงานเพื่อต่อยอดการเรียนการสอนจำนวน 1 โครงการ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนด พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค.โดยเคร่งครัด ณ  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //ศน.ชลีพร  อินต๊ะสาร  ภาพ/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน