สพป.พิษณุโลก เขต 3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ติดตามความพร้อมในการทดสอบการสอนด้วยระบบทางไกล (DLTV) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนห้วยทรายเหนือ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563