สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 09.30น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบดำเนินงาน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาจากแบบคำของบประมาณของโรงเรียนที่มีความประสงค์ จำนวน 53 โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 14,878,400 บาท โดยคณะกรรมการฯ ได้เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน และความถูกต้องในการของบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2