สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน(โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน)

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน (โครงการพัฒนาระบบดูแลอย่างรอบด้าน)

เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบทุนการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดบางไทร โรงเรียนวัดป่าระกำ โรงเรียนบ้านบางแรด โรงเรียนวัดปากแพรก อำเภอปากพนัง โรงเรียนบ้านหัวปอ โรงเรียนบ้านบางพระ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช