สพม.34 ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และนางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนายช่างโยธาจังหวัด จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล 55 ข เพื่อประเมินหน้างานกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้รายงานปัญหาในการก่อสร้างอาคารเรียน