ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

4 มิถุนายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 นำคณะศึกษานิเทศก์ ลงตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ

+

ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดยะลา ได้แก่โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์  >> โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” และ โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ …ภาพ-เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / พินีภรณ์-ข่าว