สพป.ลำพูน เขต 2 ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 และชี้แจงขั้นตอนการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานใน((Integrity & Transparency Assessment : IIT) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2