สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ในหัวข้อ KM การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสำนักงาน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยการนำข่าวสาร ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อควรรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในหัวข้อ KM การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ นำไปพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ และบุคลากรในสำนักงานที่สนใจ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมี นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว