สพป.ชบ3 : ประชุมสรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในการทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการทดลองการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้าร่วมประชุม สรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม ในการทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๑ กลุ่มโรงเรียน โดยมีข้อสรุปดังนี้  รูปแบบที่โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อม และทดลองการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ , รูปแบบที่โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ , จุดเด่นที่โรงเรียนดำเนินการ , ข้อจำกัดการดำเนินงานของโรงเรียน , ข้อเสนอแนะ

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2015.html