คณะกรรมการตรวจราชการ 2, 3 ติดตามการสอนช่วงโควิด 19 สมุทรปราการ เขต 2

วันที่ 5 มิถุนายน 63 เวลา 08.30 น คณะกรรมการตรวจราชการ สพฐ. ประกอบด้วยนางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ สตผ.สพฐ.และนางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ฯ ศนฐ. ลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสพป.สมุทรปราการ เขต 2 และโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะซึ่งอยู่ในสังกัดฯ พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านนักเรียนในละแวกนั้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามสภาพจริง นำไปประกอบการบริหารจัดการ กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการ มีนายทศพร ถือพุดซา รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะรองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายมงคลชัย รัตนะอ่อน นายสกล ไชยธงรัตน์ พร้อมคณะประธานกลุ่ม ก.ต.ป.น. ผอ.กลุ่มฯผอ.โรงเรียนวัดราฎร์บูรณะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.สมุทรปราการ เขต 2 ให้การต้อนรับ รายงานสถานการณ์ ข้อมูล สภาพปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาแก่คณะกรรมการตรวจราชการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป