สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันและแนวทางการจัด การเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON SITE) ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะ กรรมการการ ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดประชุมประธานเครือ ข่ายโรงเรียนและรองประธานเครือข่ายวิชาการ จำนวน 38 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการ ประชุมทางเดียว โดยมีนายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ ผอ.กลุ่ม ICT จัดระบบการ ประชุมออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์ www.chaiyaphum3.go.th เพื่อสร้าง ความเข้าใจและชี้แจงการจัดทำ มาตรการและแนวทางการดำเนินการเตรียม ความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 2563 ในการนี้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงฯ โดยเน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนิน การตามมาตรการฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้มีนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษา นิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3