มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน

5 มิถุนายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด / ผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส / ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  โดยให้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างศึกษาธิการ กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับวันนี้ได้ลงติดตาม ณ โรงเรียนนราธิวาส โดยมีนายนิกร เซ้งเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการติดตาม… ภาพ>> ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนราธิวาส / พินีภรณ์>>ข่าว