สพม.14 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดูความพร้อมการสอบเข้า ม.1 และม.4 ในสถานการณ์โควิด -19

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย นางชฎาธาร ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ซึ่งเป็นโรงเรียนแข่งขันสูงของจังหวัดพังงา เพื่อดูความพร้อมในการเตรียมการดำเนินการสอบเข้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อม ในเรื่องของมาตรการป้องกันโดยจัดห้องสอบให้นักเรียนนั่งสอบเว้นระยะห่าง โดยจัดโต๊ะนั่งสอบห้องละ 20 คน  มีการควบคุมการมาส่งนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองส่งเด็กเสร็จแล้วออกนอกบริเวณโรงเรียน มีจุดคัดกรอง โดยได้มีการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขให้มาช่วยตรวจวัดตรวจวัดอุณหภูมิร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน มีเจลล้างมือตามจุดที่กำหนด ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งครูและนักเรียนทุกคน โดยเน้นให้ครูที่อยู่จุดคัดกรอง ใส่ Face Shield เพื่อป้องกันอีก 1 ชั้น นอกจากนี้ นายศวิษฐ์ ศรีสง ยังมอบนโยบายเน้นย้ำให้โรงเรียนสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งครูและนักเรียน ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งถือว่ายังไม่อยู่ในสภาวะปกติ และยังอยูในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการเตรียมการในช่วงของการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ต้องมีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจน รัดกุม