รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.1-62
ต.2-62
ต.3 -62
ต.4-62
ต.5-62
ต.6-62
ต.7-62
ต.8-62
ต.9-62
ต.10-62
ต.11-62
ต.12-62OK
ตาราง 7 ปี62
ตารางที่ 8 ปี62
ตารางที่ 9 ปี62
ตารางที่ 10 ปี 62
ตารางที่ 11ปี62
ตารางที่ 12ปี62