สถานศึกษาในสังกัด สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ดำเนินการสอบคัดเลือกการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้น ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน สำหรับการจัดห้องสอบ ที่นั่งสอบ รวมถึงจุดพักรอของผู้ปกครองตามมาตรการ Social Distancing รวมถึงบันทึกข้อมูลการเข้าพื้นที่ของนักเรียนและผู้ปกครองด้วยการสแกน QR code เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้