ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และคณะได้ออกกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านหนองเขียว อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

^^^วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (ภาคบ่าย) ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย รวมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากต่างกลุ่มเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายห้วยโป่งและผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองเขียว  ซึ่งได้ทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการดำเนินการพบว่า บ้านที่มีความพร้อมด้านผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู มีน้อย และใช้พี่สอนน้อง ส่วน วิธีแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมคือโรเรียนได้จัดทำแบบฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน หากนักเรียนทำแบบฝึกชุดใดไม่ได้หรือไม่ถูกต้องครูประจำชั้นจะสอนเพิ่มเติมช่วงมารับแบบฝึกชุดเดิมและมอบแบบฝึกชุดใหม่ จุดเด่นของสถานศึกษาที่พบคือมีการใช้คำสอนของรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ชุมชน ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นในการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ  อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาทางด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563รวมทั้งป้องกันและควบคุมโควิด-19ที่เป็นรูปธรรม เช่น การคัดกรองโดยการวัดไข้ทั้งนักเรียนและผู้มาติดต่อ  การจัดสภาพห้องเรียน รวมทั้งการเตรียมการรองรับเด็กพักนอนเป็นต้น  ซึ่งทางสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จะได้นำผลการนิเทศ ติดตามมาพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป// ผอ.รุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน