รมช.ศธ. ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียน ปี 63

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ การเพื่อติดตามและเยี่ยมชมกระบวนการสอบคัดเลือก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในด้านความโปร่งใสยุติธรรมและสุขอนามัยของนักเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) โดยมี นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ให้การต้อนรับ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  เป็นต้นแบบของกระบวนการในการสอบอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามกฎกติกาของกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งการจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พร้อมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ เมื่อผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ ให้เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงหลัก Social Distancing พร้อมทั้งจัดเตรียมห้องสอบสำรองกรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และมีการประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อในกรณีพบผู้ป่วย โดยการจัดห้องสอบกรณีใช้ห้องเรียนปกติ จัดสอบห้องละไม่เกิน 20 คน และต้องสอบเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง 5 วิชา และเสร็จก่อนเที่ยง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อสอบ และเวลาสอบแต่ละวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบทีละ 3 ห้อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรับประทานอาหารร่วมกัน ป้องกันความแออัดของคน จึงทำให้โรงเรียนอื่นนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และมั่นใจได้ว่าการสอบครั้งนี้ทั้งประเทศมีการป้องกันดูแลการติดเชื้อโควิทอย่างเข้มแข็ง

นายอำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลรับนักเรียนในการสอบ ม.1 และ ม.4 ในห้องเรียนทั่วไป โดย สพฐ. ได้กำหนดวันสอบไว้ 2 วัน คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบชั้น ม.1 และ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 สอบชั้น ม.4 โดยมีข้อมูลแผนการรับสมัคร ม.1 จำนวน 691,420 คน สมัคร 496,511 คน และแผนการรับสมัคร ม.4 จำนวน 396,041 คน สมัคร 345,496 คน

สำหรับกรุงเทพมหานครมีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 ใน 2 เขต นี้มีจำนวนโรงเรียน 118 โรงเรียน มีแผนการรับสมัคร ม.1 จำนวน 38,300 คน สมัคร 43,266 คน และแผนการรับสมัคร ม.4 จำนวน 38,678 คน สมัคร 37,787 คน อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท้องถิ่นรองรับอีก หากประกาศผลสอบแล้วนักเรียนพลาดหวังจากการสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งที่รับผิดชอบการสอบจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลสถานที่เรียน ดังนั้นผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้หลังจากประกาศผล ซึ่งได้เตรียมการรองรับไว้แล้ว จะจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 เพื่อให้มีเวลาเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนมีแผนการรับสมัคร ม.1 จำนวน 540 คน มีนักเรียนสมัคร 828 คน และ ม. 4 รับนักเรียน ม. 3 เดิมครบทุกคน และเปิดสอบเพิ่มเติมอีก 57 ที่นั่ง มีนักเรียนมาสมัคร 277 คน ในส่วนของมาตรการ เว้นระยะห่างของนักเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำรถมาจอดในโรงเรียน โดยประสานที่จอดรถไว้บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทย (สำนักงานเขตวังทองหลาง) เมื่อนักเรียนมาถึง ต้องเข้าจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งหมด โรงเรียนไม่มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย โดยได้จัดเตรียมขนมและน้ำไว้สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ เมื่อสอบเสร็จโรงเรียนได้ทำจุดรับส่งเป็นระยะๆ เพื่อเว้นระยะห่าง สำหรับการสอบวันแรกไม่พบผู้ที่มีไข้สูง

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน