สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ PEER ประจำอำเภอภูกระดึง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (PEER Work Shop ๒๐๒๐)

วันจันทร์ที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านห้วยส้ม  อำเภอภูกระดึง  นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ PEER ประจำอำเภอภูกระดึง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (PEER Work Shop ๒๐๒๐) เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนการเรียนรู้แบบ Active Learning ออกแบบการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและยกย่องชื่นชมครูที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการคือ ครู ๓๐ คน จาก ๒๔ โรงเรียนในอำเภอภูกระดึง โดยประธานได้บรรยายพิเศษและกล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากนั้น  นายสมิง  ไสยันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม  บ้านพองหนีบ บ้านดงน้อย  เจียรวนนท์อุทิศ ๔  บ้านห้วยเป้าเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อำนวยความสะดวกนำเยี่ยมห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และห้องครัว ทั้งนี้   เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา