สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนในสังกัด

วันที่  9  มิถุนายน 2563  นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 และคณะ  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ “การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ” ของโรงเรียนบ้านโนนแดงและโรงเรียนบ้านฝาย  พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ    เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบฯและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ