สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามโครงการเขตสุจริต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามโครงการเขตสุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA Online 2020) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกรอกข้อมูลฯ ในครั้งนี้ และมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว