สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพท.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้นำคณะบอร์ดบริหาร คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยให้คำมั่นว่าจะบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมเป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) กล่าวรายงานโดย นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จากนั้น ได้มอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด