สพป.ชบ3 : โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย รับการติดตามนโยบาย การติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ศึกษาธิการภาค ๘ นายยศพล เวณุโกเศศ พร้อมด้วยคณะจากศึกษาธิการภาค ๘ ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย เพื่อรับการติดตามนโยบาย การติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ

ในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมนักเรียนในสังกัดโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย โดยมีนางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2020.html