สพป.ชบ.3 : ร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร. วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชบ.๓ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชบ.๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังรายการพุธเช้า สพฐ. รวมทั้งรับฟังข้อราชการ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ

ในโอกาสนี้ ทางสพป.ชลบุรี เขต ๓ ยินดีต้อนรับ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓  นางสาวจิตรลดา  บัวพันธ์ุ  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2022.html