สพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่าง ๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ 1. การประเมินเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2. การนําเสนอข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน เขตพื้นที่การศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 3. รายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 4. รายงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 5. การดําเนินการแบ่งส่วนราชการตามแนวทางการมอบอํานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ว3) 6. การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 7. รายงานการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 8. การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 9. แผนการสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10. แนวปฏิบัติเมื่อข้าราชการพลเรือนถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 11. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ12. รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์ SEAMEO CECCEP ครั้งที่ 2

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน