สพม.35 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาษาที่สาม (ภาษาจีน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาษาที่สาม (ภาษาจีน) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามนโยบายจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็นระบบ มีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วม กว่า 60 คน ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เป็นประธาน ในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ภาษาที่สาม (ภาษาจีน) โดยมี นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และทีมวิทยากรผู้ให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำวิธีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ฯ นำโดย นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล, นางสาวภัทรมาศ ปินใจ และนางชนัดดา ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศก์ สพม.35

ภัทรมาศ ปินใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ
พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ข่าว
วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน