ตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสหประชาชาชาติ

ด้วย สหประชาชาติ เชิญชวนเยาวชนร่วมตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของเยาวชนไทยต่อบทบาทของสหประชาชาติที่มีต่อสังคมโลก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบสำรวจการดำเนินงานในอนาคตของสหประชาชาติ