สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จับมืออาชีวศึกษากาฬสินธุ์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DL-TV

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต   1
และนายวาทิช ผ่านสำแดง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จับมือซ่อมบำรุงอุปกรณ์
การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DL-TV ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์