สพป.สระแก้ว เขต 1 ออกให้คำแนะนำ/ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ประธานกรรมการ) นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัด (กรรมการ) นายจรูญ กำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) และนางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกให้คำแนะนำ/ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดเกศแก้ว โรงเรียนบ้านวังแดง โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง และโรงเรียนบ้านบึงพระราม