ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 บ้านกวด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยดร.วีรพล สารบรรณ รองผอ.สพป.นค.1 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 คณะครูโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ที่บ้านเด็กหญิงสิริกมล บำรุงรัตน์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงศิริประภา บุญทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชายภุควัตร ทองเพ็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงสุรีรัตน์ ปากวิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงอุมาพร ชนะบุญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเด็กหญิงวรรนษา วังคูณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ บ้านกวดหมู่ที่ 1,2และ8 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป