สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์
เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1