สพม.35 เดินหน้าสร้างความเข้าใจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ลำพูน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินหน้า เตรียมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสังกัด สร้างความรับรู้รับทราบเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำกระบวนการประเมิน ITAไปปรับใช้ในสถานศึกษา  ตลอดระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563 ทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน  นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบจังหวัดลำพูน คุณอรทัย พิบูลอาลักษ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ลัญจกร ผลวัฒน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ

กลุ่มกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ