สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

วันที่ 16  มิถุนายน 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1/2563   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คณะศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อรับรองแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 225 โรงเรียน เพื่อนำเสนอต่อ กศจ.และ ศบค.จังหวัด ต่อไป