นักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา มรพส. รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30  ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายนิเวช อินสุวอ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ในฐานะพี่เลี้ยงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับฟังการสรุปรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร  ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวธัญทรัตน์  บัวแย้ม  นางสาวสุรีรัตน์  ยอดบุรี  นางสาวธัญนันท์  ชาวล้าน และนางสาวธัญลักษณ์  ลือยศ  ซึ่งเข้ารับการฝึกปฎิบัติงานการบริการการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการดำเนินงาน ขอบข่าย ภารกิจ ตามกลุ่มต่าง ๆ บน สำนักงานเขตพื้นที่ฯ  โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด  อาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ร่วมรับฟังการสรุปรายงานดังกล่าว พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3892850864118457

                       ปชส.สพป.พล.1: ภาพ/ข่าว