สตผ. ประชุมพิจารณาร่าง TOR ระบบ e-MES ในรูปแบบ RESTful Web Service

ผอ.สตผ. ดร.นงลักษณ์  เรือนทอง เป็นประธานในการประชุม การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบออนไลน์
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สตผ.  กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สตผ. เป็นผู้จัดการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft teams  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่  ผอ.ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  ผู้แทนจาก สพป.ลำพูน เขต 2   ข้าราชการบำนาญ จ.กาญจนบุรี  และคณะทำงานของระบบ e-MES กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สตผ. เข้าร่วมประชุม และให้ความเห็นพิจารณาร่างรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ในรูปแบบ RESTful Web Service   ทั้งนี้ เพื่อให้มีระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างองค์กร และให้บริการข้อมูลแก่ผู้บริหาร หน่วยงาน สพท. และผู้ที่สนใจ โดยจัดทำและพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศของระบบ e-MES ในรูปแบบ RESTful Web Service