สพป.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน

วันที่  19  มิถุนายน  2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  14  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน และการศึกษาของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่า “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้  แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้โรงเรียนได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ระดับ สีเขียว โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ สีเหลือง คือ โรงเรียนที่สามารถเปิดได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  สีแดง คือ โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หรือประเมินตนเองซ้ำ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ต ผลปรากฏว่าโรงเรียน 49 โรงเรียน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับสีเขียว จำนวน 49 โรงเรียน ซึ่งสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ทุกโรงเรียนและเน้นย้ำให้โรงเรียนได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดห้องประชุมพุดภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต