สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูปฐมวัย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อการสอนระดับปฐมวัยเผยแพร่สื่อการสอนระดับปฐมวัย และถอดบทเรียนจากการจัดประสบการณ์ที่ดี ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดเวทีให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่สื่อการสอน ระดับปฐมวัย และถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒