สพป.ระยอง เขต ๒ ชี้แจงการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้เกษียณ สิ้นปีงบ ๖๓

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้รับเงินบำนาญในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ปฏิบัติในด้านการเงินถูกต้อง เข้าใจตรงกัน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๒ คน แบ่งรอบประชุมเป็น ๔ รอบ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒