สพม.35 ขับเคลื่อน Big Data ระยะ 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ผู้ร่วมพัฒนาคือเครือข่ายการศึกษา ครูที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในสังกัด เข้ารับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุกู่คำ สพม.35 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อน Big Data ระยะ 4 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และโรงเรียนเมืองปานวิทยา ร่วมกับวิทยากร เขตพื้นที่ ให้ความรู้  สพม.35 ได้ขับเคลื่อน และพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการให้บริการแก่สาธารณชน และรองรับการเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ได้อย่างมีเสถียรภาพ ในอนาคต

กลุ่ม DLICT/ภาพ-เจ้าของโครงการ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน