แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ด้วย ป.ป.ส. ได้กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกาารรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก