สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22 มิถุนายน 2563  นางจุฑามาศ  รามสูต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  นายอธิวัฒน์  เรื่อศรีจันทร์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ Video  Conference เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1

Conference เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1