ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2) Coaching Team ณ สพม.38

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้นำเสนอการบริหารจัดการตามแนวทาง SPM 38 โมเดล ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจนประสบผลสำเร็จ โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วย นายสัญชัย พวงมาลี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2)

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่2) Coaching Team ณ สพม.38
(ครั้งที่ 2)