สพฐ. ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 11/2563 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน การรายงานผลการดำเนินงานรายงานข้อมูลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา และการแบ่งส่วนราชการตามแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม(ว3) (อำนาจหน้าที่สำนัก) เป็นต้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ได้จัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ อาทิ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยด้วยระบบทางไกล การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รายงานสรุปผลการติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขเป็น รวมถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และโครงการประชารัฐ เป็นต้น

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน