สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Schoolmis)

 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา และการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนได้มีความรู้ และสามารถถ่ายทอดการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 การอบรมวันนี้เป็นครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มโรงเรียนสายน้ำวัง กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย และกลุ่มโรงเรียนเจ้าพ่อเขาแก้ว เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน.