สพฐ.ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา  ณ ห้องประชุม สพฐ. 2อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9  กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นว่าการศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ และเป็นรากฐานของการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนโดยตรง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่งและมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ และยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ  การประชุมในวันนี้ สะท้อนความคิดเห็น ข้อปัญหา และร่วมกันหารือแนวทางในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดการศึกษาต่อไป เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

การจัดประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาประชากรวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาลงสู่ระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมัธยมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21
  • เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้สังเกตการณ์ และคณะทำงาน สมป. รวมทั้งสิ้น 35 คน

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน